جمعه, 26 مهر 1398
17:44

كنوانسیون راهنمایان گردشگری ایران 2017 در حالی به انجام رسید كه كمتر یادی از گردشگر هزارساله ایرانی شد. ناصرخسرو كه هزار سال پیش از برگزاری كنوانسیون 2017 راهنمایان گردشگری به ایران سفر كرده بود، نه در ورود به ایران مورد استقبال شرق نشینان قرار گرفت و نه به هنگام خروج از کشور این نوع فعلی بدرقه غرب نشــینان را در هنگام خروج از ایران داشت. ناصرخســرو كه هــزار ســال پیش در 25 شعبان 437 هجری سفرش را آغاز و در رمضان 437همان سال وارد محدوده كنونی ایران شد، در 12 جمادی الاول 438 قمری از طرف خوی از خاک ایران كنونی خارج شد. هرچند هزار سال پیش كه از محل تولدش، قبادیان، در شرق خراسان تا حلب در غرب شام، جزئی از ایران بزرگ بود در خاک ایران سفر می كرد. سرای ایرانشناسی از 1390 هجری شمسی/ 1433 قمری سر آن داشت كه این حادثه بزرگ را به یاد ایرانیان آورد، اما كمتر یاوری در مسیر یافت. طرح «از سرخس تا خوی» را منتشر كرد تا در شهرهای مسیر سفر این ایرانگردی هزار ساله (دست كم در ایران كنونی) یارانی در استقبال او بجوید و كمتر یافت. نه در ورود به ایران (خرداد 1395) مورد استقبال شرق نشینان (خراسان) قرار گرفت و نه (در بهمن 1395) بدرقه غرب نشینان آذربایجان را در خروج از ایران داشت، اما در میانه راه، همدلانی در«بسطام» و «ری»، «قزوین» و «طارم» یافت و دلگرم به استقبال آنان شد، نشان از آنكه ناصرخسرو در قلب ایران جای دارد. برنامه كنوانسیون راهنمایان گردشگری ایران 2017 (كه كاملا  اتفاقی در همان سال هزاره سفر ناصرخسرو قرار گرفته بود) هم با موفقیت كامل به انجام رسید و كمترین برنامه ای درباره این چهره نداشت. در آخرین روزهای حضور این مهمانان که نمایندگان راهنمایان گردشگری دنیا بودند  نیز با نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران همراه بود، اما در این نمایشگاه هم یادی از این ایرانگردی هزارساله نشد. ناصرخسرو بالاخره در 22 بهمن 1395 سفر هزار ساله خود در ایران را به پایان برد و وارد خاک تركیه كنونی شد كه البته آن زمان وجود نداشت،  شاید با دلی شكسته! تا پنج سال دیگر،  دیگر بار از آبادان وارد ایران شود. آیا آن زمان كسی منتظر او هست؟