پنج شنبه, 31 مرداد 1398
18:08

مهر: معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، نمایه آماری گردشگری ایران را منتشر کرد. مرکز پژوهش های مجلس در تیرماه سال 93 گزارشی با عنوان حساب های اقماری ابزاری برای سیاست گذاری حوزه گردشگری منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال 2014 سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر 6.1 درصد بوده است. همچنین با توجه به اینکه 81.5 درصد از این سهم متعلق به مخارج گردشگری داخلی است، علاوه بر آن گردشگری توانسته در مجموع نیم میلیون و 184 هزار شغل به وجود آورد. بنا به پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری، بر اساس شاخص ها رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 با رشد 10درصدی نسبت به سال 2013، در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد. در حوزه گردشگری برون مرزی، این گزارش، تصویر اشاره ای نشده ای از میزان سفرهای برون مرزی، کشورهای مقصد و میزان واردات گردشگری کشور را ارائه کرده است که براساس آن کشورهای ترکیه، عراق و عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری ایرانیان را تشکیل می دهند